• Skaga - Sangolt
  • Skaga - Sangolt

Skaga - Sangolt

Strekninga mellom Skaga og Sangolt var ein strekning på 0,8 km som blei samordna utbygga med Statens vegvesen. Vassforsyninga vart opprusta, og det private vassverket vart knytt til det offentlege leidningsnettet. Området fekk og eit nytt avlaupssystem. Den kommunale vegen vart utbetra og det vart bygd fortau. Prosjektet vart gjennomført i 2009.