• Toft - Trellevik
  • Toft - Trellevik

Toft - Trellevik

Vegen mellom Toft og Trellevik trong opprusting. Det vart ei samordna utbygging av fylkesveg, vatn, fortau og veglys. På delar av strekninga la ein òg avlaupsleidningar. Samtidig vart det lagt ned ny vassleidning frå Glesnes til Toft. Vegen vart opna i november 2003.