Aktuelle gebyr fra 01.01.2019

Prisar gjeld for 2019. For meir informasjon om gebyra og andre prisar, sjå regulativ for vass- og avlaupsgebyr.


Abonnementsgebyr Vatn inkl. mva Avlaup inkl. mva
Bustad inntil 200 m² BRA. 18,00 pr m² 19,50 pr m²
Bustad over 200 m² BRA. 3 600,- 3 900,-
Slamtømming
1 420,-
Forbruksgebyr
Bustad inntil 200 m² BRA. 18,50 pr m² 20,75 pr m²
Bustad over 200 m² BRA. 3 700,- 4 150,-
Eingongsgebyr for tilknytning Vatn inkl. mva Avlaup inkl. mva
Bygg inntil 200 m² BRA. 173,75 pr m² 173,75 pr m²
Bygg over 200 m² BRA. 34 750,-34 750,-


Regulativ for vass- og avlaupsgebyr

Vi sender ut faktura for vass-, avlaup- og slamtømmingsgebyr fire gonger i år:

1. termin, 01.01 - 31.03, blir sendt ut i byrjinga av februar, forfall 28.02

2. termin, 01.04 - 30.06, blir sendt ut i byrjinga av mai, forfall 31.05

3. termin, 01.07 - 30.09, blir sendt ut i byrjinga av august, forfall 31.08

4. termin, 01.10 - 31.12, blir sendt ut i byrjinga av november, forfall 30.11

Gebyra blir vedtekne kvart år av kommunestyret.