avlaup

Avlaupsreinskinga i kommunene er basert på store slamavskiljarar. Desse har utslepp til kystnære områder med gode resipienter. I tillegg har vi 6 utsleppspunkt for private slamavskiljarar.

Pumpestasjoner
For å nå reinskeanlegga lyt vi pumpe avlaupsvatnet i enkelte områder. Vi har soleis 25 avlaupspumpestasjonar i kommunen. Desse er overvaka frå vårt driftskontrollanlegg.

Slamavskillere
Det er 12 slamavskiljarar i kommunen, med ulike volum.